Cách tính trọng lượng bưu phẩm dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Thực tế, đối với mỗi phương tiện vận tải đều bị giới hạn về thể tích và số lượng hàng hóa chuyên chở. Để tận dụng không gian trống một cách hiệu quả, ngành logistic quốc tế đã thống nhất phương thức tính cước vận tải được gọi là Trọng lượng tính cước (Chargeable Weight). Theo đó, công ty vận tải sẽ tính trọng lượng thể tích của hàng hoá để so sánh với trọng lượng thực tế của hàng hoá. Sau đó chọn giá trị lớn hơn, tùy xem hoặc tng trọng lượng thực tế (Gross Weight) hoặc trọng lượng thể tích giả định ( Volumetric Weight) lớn hơn. Giá trị được chọn gọi là trọng lượng tính cước.(Chargeable Weight).

Để xác định được Chargeable weight, trước hết phải xác định được trọng lượng thực tế ( GW) và trọng lượng thể tích (VW) của lô hàng. Sau đó so sánh giá trị nòa lơn hơn sẽ được chọn làm Chargeable Weight.

Ví dụ : Một lô hàng gồm 10 packages với các thông số mỗi kiện:

– Trọng lượng thực tế ( GW) : 100kgs

– Kích thước mỗi package : 120cm x 100cm x 70cm hoặc 1.2m x 1m x 0.7m.

Bước 1: Tính tổng trọng lượng lô hàng trên : 100 kgs x 10 packages = 1000 kgs

Bước 2: Tính tổng thể tích lô hàng trên: (1.2m x 1m x 0.7m) x 10packages = 8.4 cbm.

Bước 3: Tính trọng lượng thể tích của hàng hoá ( VW) : nhân thể tích hàng hóa với

hằng số trọng lượng thể tích.Trong đó, hằng số quy ước trọng lượng thể tích là : 167 kgs /cbm : 8.4 x 167 = 1402.8 kgs

Bước 4: Tính toán trọng lượng tính cước của lô hàng hóa: Bạn nên so sánh trọng lượng tổng (GW) của hàng với trọng lượng thể tích của hàng hoá (VW) và chọn giá trị lớn hơn.
Như vậy, Chargeable Weight sẽ là 1402.8 kgs